DISCLAIMER
Op deze website stelt het VVD-netwerk De Kempen bepaalde informatie ter beschikking van het publiek. Voor alle duidelijkheid: overal waar in deze tekst wordt gesproken over VVD-netwerk De Kempen, kunt u ook lezen 'het bestuur of de webmaster'. Hoewel het VVD-netwerk De Kempen de beste inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, garandeert zij niet dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn.

Het VVD-netwerk De Kempen wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie, behoudens opzet of grove schuld van het VVD-netwerk De Kempen. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing aangaande het gebruik dat u ervan maakt.

Het VVD-netwerk De Kempen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing.